Annen kan gerust zijn. Het Dorpshuis blijft gewoon bestaan in de vorm en uitstraling zoals u dat nu kent.

Afgelopen woensdag 1 maart heeft de groep “betrokkenen” bestaande uit Rabbe Vedder, Klaas Behling, Harrie Marissen en Ype Tol aan het bestuur van het Dorpshuis aangegeven dat de Stichting “Ons Dorpshuis” door zal gaan en dat alle onderdelen van het huidige programma, zoals de koffie-ochtend, het cultureel programma en de lage zaalhuren ook volgend seizoen gegarandeerd zijn.

Daarmee heeft de groep "betrokkenen" goed werk verricht en binnen de afgesproken termijn van 1 maart 2017 uitsluitsel kunnen geven aan het huidige bestuur.

De “betrokkenen” die zich tijdens de vriendenvergadering begin januari spontaan hebben aangemeld, hebben de afgelopen periode overleg gevoerd met de gemeente Aa en Hunze, de cijfers bestudeerd  en zijn tot de conclusie gekomen dat het voortzetten van de Stichting een duidelijke en uitgemaakte zaak is.

De "betrokkenen" zullen een document opstellen waarmee het huidige bestuur de "betrokkenen"  zal machtigen om de zaken voor het volgend seizoen in gang te zetten. Denk hierbij aan het opmaken van een nieuw pachtcontract voor het Dorpscafé, het opstellen van een nieuw cultureel programma en het maken van een nieuw programmaboekje.

Pas op het moment  dat er in de loop van het huidige seizoen er een nieuw bestuur is zal het huidige bestuur zich terugtrekken, tot die tijd blijft het huidige bestuur gewoon in functie.

Als bestuur van de Stichting Ons Dorpshuis in Annen begrijpen we dat er veel vragen zullen zijn over de mededeling van het bestuur om haar functie neer te leggen.

Wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Waarom stapt het bestuur op?

Vragen, die het bestuur u graag wil beantwoorden en die u even rustig wilt kunnen doorlezen. Om die reden heeft het bestuur een aantal vragen bedacht, waarvan ze verwacht dat deze bij u kunnen leven. Het bestuur heeft het antwoord er direct bij gegeven. 

V: Waar gaat het nu precies over?
A: Begin 90’er jaren is het Dorpshuis aangebouwd aan de sporthal. De sporthal was destijds voorzien was van een kantine. Op dat moment is er een afspraak gemaakt dat de pachtinkomsten van de kantine, ondertussen omgedoopt tot een café, voor het Dorpshuis zouden zijn. Deze gelden zou het Dorpshuis dan inzetten voor de leefbaarheid in Annen. Dat is ook gebeurd, want het Dorpshuis was al snel een succes en het vorige bestuur heeft dan ook voor eigen kosten en met akkoord van de gemeente een geweldig mooie verbouwing uitgevoerd (ca € 145.000,-). Daardoor zijn er twee extra zalen gerealiseerd en zijn het café en het Dorpshuis onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De gemeente komt nu terug op die afspraak en eist een deel van de pachtopbrengsten op.

 V: Wat is er dan gebeurd?
A: Vanaf het moment dat bekend is geworden dat de beheerder van de sporthal met pensioen zou gaan is er overleg geweest tussen het bestuur, de gemeente en een ingehuurde adviseur (start medio 2011). De Stichting Ons Dorpshuis en ook de toenmalige beheerder hebben aangegeven dat zij verwachten dat als er ‘beheer op afstand’ zou komen, de ‘beleving’ bij de gebruikers zou verdwijnen. Dit was altijd het sterke punt van de sporthal in Annen.
De ingehuurde adviseur heeft na onderzoek, berkeningen en gesprekken in 2013 aangegeven dat de beste optie, voor zowel de gemeente (financieel) als Annen (beleving), zou zijn wanneer het beheer in combinatie uitgevoerd zou worden met het Dorpshuis en of haar pachters (de vorm was nog nader uit te werken).

Het bestuur was verheugd met dit voorstel. Hoewel het bestuur zich realiseerde dat het een hoeveelheid werk met zich mee zou brengen, zou de vrees van het bestuur en de oud-beheerder van de baan zijn.Helaas heeft de gemeente heeft op dat moment besloten het advies niet op te volgen. De gemeente ging over tot het huidige concept van een ‘onbemande’ sporthal.

Gelijk met de mededeling in juni 2013, dat de sporthal een ‘onbemand concept’ werd, heeft de gemeente, bij monde van wethouder Wassink, aangegeven een deel van de pacht van het café te willen ontvangen. Toen het bestuur zei dat de gemeente een afspraak niet zomaar eenzijdig kan veranderen, werd er gewezen op een contract uit 1978. Het bestuur kende dat contract niet. Later bleek dat te gaan over het ‘oude’ dorpshuis.Binnen de Stichting Ons Dorpshuis was er geen contract (meer) voor handen. Er was een goede afspraak tussen de gemeente en onze Stichting. Problemen en wijzigingen werden in goede harmonie besproken.

Later verwees de gemeente naar de overeenkomst uit 1996 waar het nu over gaat. Het bestuur heeft uiteindelijk de gemeente moeten wijzen op de Wet Openbaarheid Bestuur om een kopie van dit contract te krijgen.

Dat heeft de verhoudingen tussen de gemeente en de Stichting geen goed gedaan.

 

V: Was het bestuur van Ons Dorpshuis boos over het feit dat de gemeente anders besliste?
A: Nee, dat de gemeente kiest voor een ‘onbemand model’ is onderdeel van een niet door het bestuur van het Dorpshuis te beïnvloeden proces.

Eerst was het bestuur tevreden dat met veel besprekingen, inspanning en rekenmodellen aangetoond kon worden dat er een goed plan lag. De adviseur had het plan van het bestuur voorgedragen als ‘beste voor allen’ aan de gemeente.
Natuurlijk ben je dan teleurgesteld als de politiek anders besluit, maar uiteindelijk heeft het bestuur daar geen enkele zeggenschap over. Het bestuur heeft wel naar elkaar uitgesproken dat ze het raar vond. ”Hoe kan dat nu gebeuren, je huurt als gemeente een dure adviseur in en gaat gewoon 180 graden anders uitvoering geven aan het advies. Hebben we dan voor … onze tijd hierin gestoken?”

 

V: Wat stond er dan in die overeenkomst?
A: Er was een overeenkomst ingaande 1 mei 1993 waarin een aantal zaken werden vastgelegd, waaronder:

het beschikbaar stellen van een beheerder voor 10 uur per week;
het beschikbaar stellen van de gemeente van twee extra beheerders;
de prijs die de Stichting daarvoor zou betalen;
de huur die de Stichting zou moeten betalen;
de subsidie die de Stichting van de gemeente zou ontvangen;
het recht van de Stichting om het café te verpachten;
de voorwaarden waar de Stichting aan zou moeten voldoen;
etc. etc.

Er was onenigheid over of er nu wel of geen contract was en of de gemeente dus wel vast kon houden aan die overeenkomst. De op verzoek van het bestuur ingeschakelde mediators hebben aangegeven dat de overeenkomst op zoveel punten niet meer de werkelijkheid was, dat deze niet meer van kracht was en dat gekeken moest worden naar de werkelijke situatie.

Omdat het bestuur niet akkoord was met de afdracht van pacht heeft de gemeente de overeenkomst gewoon beëindigd. Op deze wijze kan de gemeente met een nieuw huurcontract nieuwe condities bedingen.

 V: Hoe zit dat ‘huurcontract’ met het Dorpshuis dan precies in elkaar?
A: Vandaag de dag is de situatie zo dat de Stichting het gebouw van de gemeente mag gebruiken en daarvoor geen huur betaald. Voor het groot onderhoud van het pand draagt de Stichting Ons Dorpshuis 30% van de kosten. Je kunt dit zien als een soort huur dat door de Stichting wordt betaald. Tevens draagt de Stichting alle lasten van de exploitatie (energie, verzekeringen, OZB, onderhoud, Buma Stemra, afval). Deze situatie geldt volgens de gemeente trouwens voor alle dorpshuizen in de gemeente.

 V: Krijgt het Dorpshuis ook subsidie?
A: Nee. Voor zover bekend bij de Stichting krijgt geen van de dorpshuizen in de gemeente Aa en Hunze subsidie. 

V: Wat vindt het bestuur ervan dat het Dorpshuis geen subsidie ontvangt?
A: De gemeente heeft aangegeven dat de Stichting Ons Dorpshuis erg blij moet zijn dat ze geen huur hoeven te betalen en de gemeente dankbaar moet zijn dat zij 70% van het groot onderhoud betalen.
Het bestuur vindt echter dat de gemeente blij zou moeten zijn dat de Stichting Ons Dorpshuis bijdraagt aan de leefbaarheid in Annen. Dat de Stichting volledig met vrijwilligers werkt en ook nog bijdraagt aan de kosten van het groot onderhoud. Kosten, die ook zouden bestaan als de Stichting Ons Dorpshuis geen gebruik van het pand zou maken. Sporthallen, zwembaden en veel andere verenigingen kunnen niet bestaan zonder subsidie van de gemeente. Voor dorpshuizen denkt de gemeente daar duidelijk anders over.
Dat het Dorpshuis geen subsidie krijgt, is soms wel is zuur. Vooral als we, in gesprekken over het "sociaal domein", alleen maar om tafel zit met betaalde krachten.

 V: De eerdergenoemde wethouder is weg. Dan is de lucht toch weer geklaard ?
A. Die hoop had het bestuur ook, maar er is veel meer gebeurd. Onderstaand volgt een deel van de  gebeurtenissen die plaats hebben gevonden.

1 De gemeente heeft aangegeven het concept van de koffieochtend in Ons Dorpshuis geen goed concept te vinden. Dat de koffie gratis is, is volgens de gemeente geen goed signaal naar de bewoners.Het bestuur is erg blij dat Impuls (Welzijn) de koffie-ochtenden wel als belangrijk voor de leefbaarheid in Annen ziet.

2. De gemeente heeft geprobeerd om het project ‘van koffie naar eettafel’ van Ons Dorpshuis te blokkeren, door geen steun te verlenen aan dit project. Deze steun- niet financieel trouwens- was een voorwaarde voor het krijgen van provinciale subsidie. Redenen die de gemeente aangaf, waren dat Ons Dorpshuis onvoldoende gebruik zou maken van vrijwilligers en dat deze maaltijden bereid moesten worden in het Holthuys. Gelukkig kende de provincie ons wel een mooie subsidie toe.We hebben veel inwoners van Annen een aantal mooie zondagmiddagen kunnen bezorgen.

3. De gemeente heeft geprobeerd om een project op te zetten om in het Holthuys een ‘Huis van het dorp’ te realiseren. Als Stichting Dorpshuis Annen hechten we erg veel waarde aan het Holthuys. Het bestuur ziet ook dat het Holthuys er alles aan moet doen om te overleven. Daarom wilde het bestuur graag meepraten. Dat het bestuur van Ons Dorpshuis door een voormalig wethouder, die vanuit de gemeente dit project leidde, in eerste instantie niet werden uitgenodigd om mee te praten, is niet goed gevallen binnen het bestuur.

4. De gemeente heeft de Stichting in april 2015 een rekening gestuurd voor afgenomen energie en andere zaken die via de gemeente betrokken werden over de periode 2013, 2014 en 2015 van ruim € 19.000,-.Na veel uitzoekwerk door de bestuursleden (één onderdeel van de 9 items was goed), is gebleken dat de gemeente, voorzichtig uitgesproken, wel erg naar zichzelf toe heeft gerekend. Uiteindelijk is in mei 2016 de rekening verlaagd met ruim € 10.000,--, omdat deze niet correct was.

5.  De gemeente heeft het bestuur van Ons Dorpshuis niet in kennis gesteld dat ze HEF geïnformeerd hebben dat de verontreinigingsheffing rechtstreeks in rekening gebracht kan worden bij het Dorpshuis. De gemeente heeft HEF een foutief adres gegeven en ze hebben verkeerde getallen gebruikt (waterverbruik 95% te hoog doorgegeven). De voorzitter van het bestuur heeft daarop privé de deurwaarder op de stoep gehad.

 Hoewel de gemeente in het laatste gesprek heeft aangegeven dat het bestuur goed werk doet, lijken al deze bovengenoemde zaken geen toeval meer.

Al deze kwesties met de gemeente, zoals het onbegrip, “waar zeur je toch over”, het niet kennen van de feiten, het niet willen overleggen, direct stelling nemen, leiden ertoe dat de bestuursleden op een gegeven moment murw geslagen worden. Het bestuur voelt zich machteloos en niet gekend.

 V: Had het bestuur zelf dan niet pro actiever naar de gemeente moeten laten zien wat ze doet in Ons Dorpshuis?
A: Het bestuur heeft zich die vraag ook gesteld en zich dat aangetrokken. “Wat doen wij fout, hoe kan dit nu?” De negatieve energie die het bestuur moest stoppen in het weerleggen van zaken die de gemeente initieert, wilde het bestuur graag omdraaien. “Laat zien wat je doet als bestuur.” Het bestuur heeft vervolgens het hele college en de burgemeester op persoonlijke titel uitgenodigd om naar een voorstelling te komen en gevraagd of iemand de zondagse maaltijd wilde openen. Ook heeft het bestuur gevraagd of iemand van de gemeente naar koffie ochtenden wilde komen.

Alleen op de uitnodiging van de opening van de zondagse maaltijd heeft het bestuur een reactie gehad van de burgemeester. De burgemeester liet weten niet te kunnen komen.
Het zal u duidelijk zijn dat niemand van de gemeente gevolg heeft gegeven aan de uitnodigingen van het bestuur.

 

V: Dus de eis dat een deel van de pacht moet worden afgestaan, is meer dé druppel?
A: Ja, dat speelt zeker mee. Als vrijwilliger wil je energie krijgen van (bestuurlijk) vrijwilligerswerk. Het bestuur van Ons Dorpshuis krijgt energie van

een cultureel programma waar een steeds groter deel van Annen op af komt;
het aantal Vrienden dat, na een constante daling, weer mooi aan het groeien is;
dat ze op een zondagmiddag zo rond de 35 inwoners zien, die er even tussenuit kunnen;
dat ze een koffie-ochtend kunnen realiseren;
dat ze door een actief verhuurbeleid de tarieven voor zaalhuur voor de verenigingen in Annen erg laag kunnen houden.

Dat geeft het bestuur de nodige energie en daar doen ze het voor.

Als er vanuit de gemeente dan geen enkele interesse komt en alleen gekeken wordt naar geld, maakt dat de bestuursleden moedeloos.

 

V: Gaat het dan om geld of om het principe?
A: Bij het bestuur van Ons Dorpshuis is de kwestie een principe.

Ons Dorpshuis heeft de gemeente voorgerekend dat het per jaar om een bedrag tussen de € 1.000—en € 1.500,-- gaat. Het bestuur had de indruk dat de gemeente dacht dat het om (vele) tienduizenden euro’s ging.

 V: Voelt het bestuur zich wel gehoord of gewaardeerd door de gemeente?
A:
Nee, eerlijk gezegd niet. Het bestuur heeft moet ervaren dat de gemeente de functie van dorpshuizen niet als belangrijk ziet. Zeker niet dat het Dorpshuis een bijdrage levert aan de maatschappelijke-, sociaal-culturele- en educatieve ontwikkeling en welzijn van de inwoners in Annen. Het bestuur ziet als doelstelling van de Stichting dat ze een bijdrage levert aan de leefbaarheid in ons dorp Annen en sociaal isolement probeert te voorkomen. Dat het Dorpshuis geen subsidie krijgt, is natuurlijk al een teken aan de wand. Maar daar moet u zelf maar over oordelen.

 V: Waarom onderkent de gemeente het belang van dorpshuizen niet?
A: Het bestuur kan niet antwoorden voor de gemeente. Wat het bestuur ervaart is dat het Dorpshuis niet valt onder het aandachtsgebied van de wethouder die gaat over welzijn, het sociaal domein, in de gemeente. In contacten met de gemeente gaat daarom vaak wat mis. Kijk naar alle voorvallen.Naar mening van het bestuur komt dat mede doordat dorpshuizen onder het aandachtsgebied van een andere wethouder vallen. In de bijeenkomsten die recent gevoerd zijn over het contract, is geld de enige reden geweest voor de gemeente om in gesprek te gaan. De gemeente was alleen geïnteresseerd in pachtopbrengsten van het café en in een gespecificeerd kostenoverzicht.

Wat er in Ons Dorpshuis gebeurt, is niet aan de orde geweest.
Het bestuur is daarin erg teleurgesteld.

 V: Hoe gaat het nu verder?
A: Het bestuur wil haar verantwoordelijkheid nemen, in dit geval richting dorpsbewoners en in de eerste plaats naar haar Vrienden. Begin 2017 zal het bestuur daarom haar Vrienden raadplegen over de situatie en een oproep doen voor een nieuw bestuur. Als er geen nieuw bestuur gevormd kan worden, dan schrijven de statuten voor dat het bestuur de Stichting Ons Dorpshuis (zichzelf) moet opheffen.Laten we hopen dat het niet zover komt.

 V: Gaat het Dorpshuis dan dicht?
A. Het bestuur heeft haar standpunt aan de gemeente toegelicht in de bijeenkomst op 12 december met de Wethouders Heijerman en Lambert. Beide heren hebben namens de gemeente de toezegging gedaan dat in het geval het Dorpshuis geen Stichting meer is, het Dorpshuis wel open blijft. Een cultureel programma gaat de gemeente niet verzorgen. Wel zullen medewerkers van de gemeente Aa en Hunze zorgdragen voor de verhuur van de vergaderruimtes in Ons Dorpshuis. Een situatie zoals deze nu ook in Rolde (Boerhoorn) en Gieten (jeugdsoos) plaatsvindt.

Het bestuur heeft grote zorgen over de situatie, die dan gaat ontstaan. Het bestuur hoopt dan ook dat er mensen in Annen zullen opstaan die de taken van het huidige bestuur willen overnemen en zich kunnen vinden in de contractafspraken met de gemeente.

Het huidige bestuur heeft unaniem bevestigd dat ze haar taken tot het einde seizoen (juli 2017) zal blijven vervullen.

V: Er gaan geruchten dat het café ’s avonds soms gesloten is.
A: Dat klopt. De pachters zien dat het aantal bezoekers van de sporthal dat nog een drankje komt drinken bijzonder laag is. De sporters geven aan dat dit komt door het beleid van de gemeente over het beheer. Sporters moeten nu zelf de douches en kleedruimtes schoonmaken. Ze vinden dat de sporthal vies is en vervolgens gaan ze dan liever maar thuis gaan douchen. Dit is naar horen zeggen, maar dat kan het bestuur uiteraard niet met zekerheid bewijzen. De pachters constateren dat het aantal bezoekers op bepaalde avonden zo laag is, dat een normale exploitatie niet mogelijk is.

In het gesprek tussen gemeente en het bestuur is dit op tafel geweest. Als er een activiteit is in het Dorpshuis, is het café ‘avonds open. Als dat niet het geval is, zal het café - helaas voor de sporters - alleen nog tijdens evenementen in de sporthal open zijn.

 

 

Agenda

No events to display